محمدباقر خرمشاد

دکترا

حوزه (های) آثار:
علوم اجتماعی
کتابداری
حقوق
سیاسی
اسلامی

سازمان/شرکت: دانشگاه علامه طباطبایی

نام بخش: علوم سیاسی

عنوان مقاله: جریان توسعه گرایان لیبرال و توسعه پس از انقلاب اسلامی (با تأکید بر دولت)

حوزه (های) تخصصی: جامعه شناسی سیاسی ایران تاریخ تحولات سیاسی اجتماعی ایران تاریخ جمهوری اسلامی ایران سیاستگذاری عمومی در ایران

تعداد نمایش: 153
چکیده

عنوان مقاله: شروط سیاسی بی ثباتی

حوزه (های) تخصصی: جامعه شناسی سیاسی

تعداد نمایش: 161
چکیده

عنوان مقاله: نگرشی دیگر بر نسبت اخلاق و سیاست

حوزه (های) تخصصی: مفاهیم

تعداد نمایش: 106
چکیده

عنوان مقاله: نظام انتخاباتی در انتخابات مجلس شورای اسلامی

حوزه (های) تخصصی: علوم سیاسی

تعداد نمایش: 247
چکیده

عنوان مقاله: فراز و فرود حکومت مندی در عصر ساسانیان (مطالعۀ موردی: نامۀ تنسر، عهد اردشیر)

حوزه (های) تخصصی: علوم سیاسی

تعداد نمایش: 203
چکیده

عنوان مقاله: انقلاب اسلامی، بیداری اسلامی و تمدن نوین اسلامی

حوزه (های) تخصصی: جامعه شناسی دین دین و ارتباطات

تعداد نمایش: 597
چکیده

عنوان مقاله: جریان شناسی سیاسی به مثابه روش

حوزه (های) تخصصی: کلیات جامعه شناسی سیاسی تکنیکها و ابزارهای پژوهش در علوم سیاسی و روابط بین الملل

تعداد نمایش: 657
چکیده

عنوان: نظام اجتماعی؛ مردم سالاری اسلامی / نسبت دین و مردم سالاری در مردم سالاری اسلامی

حوزه (های) تخصصی: تاریخ و مبانی اندیشه سیاسی از انقلاب اسلامی تا به امروز قانون و حقوق اساسی در جمهوری اسلامی

تعداد نمایش: 477
چکیده

عنوان مقاله: کاربست مکتب آنال در مطالعات روستایی ایران

حوزه (های) تخصصی: جامعه شناسی روستایی و عشایر

تعداد نمایش: 340
چکیده

عنوان: اقتراح: فرهنگ وآسیب شناسی فرهنگی


تعداد نمایش: 686
چکیده

عنوان مقاله: بازاندیشی در ابعاد و گستره مفهوم سنت

حوزه (های) تخصصی: تاریخ و مبانی اندیشه سیاسی از قرن بیستم به بعد

تعداد نمایش: 579
چکیده

عنوان مقاله: دیباچه ای بر تبیین انقلاب اسلامی ایران در رهیافت جامعه شناسانه

حوزه (های) تخصصی: جامعه شناسی انقلاب

تعداد نمایش: 583
چکیده

عنوان: راه اندازی 30 کتابخانه پایداری در دانشگاه ها / گردهمایی اعضای هیئت علمی کتابداری کشور به تعویق افتاد

حوزه (های) تخصصی: کتابخانه ها سمینارها، همایش ها و نمایشگاه های کتاب

تعداد نمایش: 319
چکیده

عنوان مقاله: آسیب شناسی انقلاب: نگاهی درون گرایانه به چالش های یک انقلاب

حوزه (های) تخصصی: تاریخ انقلاب اسلامی ایران (بررسی ریشه ها و عوامل) چالشهای داخلی

تعداد نمایش: 473
چکیده

عنوان مقاله: شوراها و تحقق توسعه سیاسی در کشور

حوزه (های) تخصصی: دیدگاه های نظری توسعه در ایران

تعداد نمایش: 718
چکیده

عنوان مقاله: فوکو و انقلاب اسلامى ایران

(معنویت‏گرایى در سیاست)

حوزه (های) تخصصی: سیاسی جامعه شناسی سیاسی جامعه شناسی انقلاب

تعداد نمایش: 500
چکیده

عنوان مقاله: رفتار شناسی آمریکا در قبال انقلاب اسلامی ایران

حوزه (های) تخصصی: آمریکا

تعداد نمایش: 411
چکیده

عنوان مقاله: بازتاب انقلاب اسلامی ایران در نظریه های انقلاب : تولد و شکل گیری نسل چهارم تئوری های انقلاب

حوزه (های) تخصصی: جامعه شناسی انقلاب

تعداد نمایش: 2322
چکیده

عنوان مقاله: فساد سیاسی در ایران معاصر

حوزه (های) تخصصی: بررسی ساختار اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی

تعداد نمایش: 555
چکیده

عنوان مقاله: 11 ستامبر درنظرخواهی از دانشوران

حوزه (های) تخصصی: منطقه آمریکای شمالی و حوزه دریای کارائیب

تعداد نمایش: 651
چکیده

عنوان مقاله: توکویل و انقلاب

حوزه (های) تخصصی: جامعه شناسی سیاسی

تعداد نمایش: 447
چکیده

عنوان مقاله: روشنفکران ایرانی و مسئله هویت در آیینه بحران

حوزه (های) تخصصی: جامعه شناسی فرهنگ جامعه شناسی سیاسی

تعداد نمایش: 741
چکیده

عنوان مقاله: مطالبه تمام ناشدنی استقلال

حوزه (های) تخصصی: سیاسی

تعداد نمایش: 369
چکیده