محمدباقر خرمشاد

دکترا

حوزه (های) آثار:
علوم اجتماعی
کتابداری
حقوق
سیاسی
اسلامی

سازمان/شرکت: دانشگاه علامه طباطبایی

نام بخش: علوم سیاسی

عنوان: اقتراح: فرهنگ وآسیب شناسی فرهنگی


تعداد نمایش: 156
چکیده

عنوان مقاله: بازاندیشی در ابعاد و گستره مفهوم سنت

حوزه (های) تخصصی: تاریخ و مبانی اندیشه سیاسی از قرن بیستم به بعد

تعداد نمایش: 146
چکیده

عنوان مقاله: دیباچه ای بر تبیین انقلاب اسلامی ایران در رهیافت جامعه شناسانه

حوزه (های) تخصصی: جامعه شناسی انقلاب

تعداد نمایش: 201
چکیده

عنوان: راه اندازی 30 کتابخانه پایداری در دانشگاه ها / گردهمایی اعضای هیئت علمی کتابداری کشور به تعویق افتاد

حوزه (های) تخصصی: کتابخانه ها سمینارها، همایش ها و نمایشگاه های کتاب

تعداد نمایش: 93
چکیده

عنوان مقاله: آسیب شناسی انقلاب: نگاهی درون گرایانه به چالش های یک انقلاب

حوزه (های) تخصصی: تاریخ انقلاب اسلامی ایران (بررسی ریشه ها و عوامل) چالشهای داخلی

تعداد نمایش: 150
چکیده

عنوان مقاله: شوراها و تحقق توسعه سیاسی در کشور

حوزه (های) تخصصی: دیدگاه های نظری توسعه در ایران

تعداد نمایش: 252
چکیده

عنوان مقاله: فوکو و انقلاب اسلامى ایران

(معنویت‏گرایى در سیاست)

حوزه (های) تخصصی: سیاسی جامعه شناسی سیاسی جامعه شناسی انقلاب

تعداد نمایش: 198
چکیده

عنوان مقاله: رفتار شناسی آمریکا در قبال انقلاب اسلامی ایران

حوزه (های) تخصصی: آمریکا

تعداد نمایش: 149
چکیده

عنوان مقاله: بازتاب انقلاب اسلامی ایران در نظریه های انقلاب : تولد و شکل گیری نسل چهارم تئوری های انقلاب

حوزه (های) تخصصی: جامعه شناسی انقلاب

تعداد نمایش: 1287
چکیده

عنوان مقاله: فساد سیاسی در ایران معاصر

حوزه (های) تخصصی: بررسی ساختار اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی

تعداد نمایش: 163
چکیده

عنوان مقاله: 11 ستامبر درنظرخواهی از دانشوران

حوزه (های) تخصصی: منطقه آمریکای شمالی و حوزه دریای کارائیب

تعداد نمایش: 243
چکیده

عنوان مقاله: توکویل و انقلاب

حوزه (های) تخصصی: جامعه شناسی سیاسی

تعداد نمایش: 160
چکیده

عنوان مقاله: روشنفکران ایرانی و مسئله هویت در آیینه بحران

حوزه (های) تخصصی: جامعه شناسی فرهنگ جامعه شناسی سیاسی

تعداد نمایش: 256
چکیده

عنوان مقاله: مطالبه تمام ناشدنی استقلال

حوزه (های) تخصصی: سیاسی

تعداد نمایش: 162
چکیده