سعید معیدفر

دکترا

حوزه (های) آثار:
علوم اجتماعی
علوم انسانی
ادبیات
اسلامی
جغرافیا
سیاسی
مدیریت

سازمان/شرکت: دانشگاه تهران

نام بخش: جامعه شناسی

عنوان شغلی: دانشیار

عنوان مقاله: تحلیل فرهنگ سیاسی ایران مطالعة موردی: شهروندان شهرهای ارومیه و خرم آباد

حوزه (های) تخصصی: جامعه شناسی فرهنگ جامعه شناسی سیاسی جامعه شناسی تاریخی

تعداد نمایش: 163
چکیده

عنوان مقاله: دموکراسی و ثبات سیاسی

حوزه (های) تخصصی: جامعه شناسی سیاسی و انقلاب و جنگ

تعداد نمایش: 114
چکیده

عنوان مقاله: جهانی شدن و شکل گیری سیاست فرهنگی محلی: مصرف رسانه ای بلوچ های ایران و چالش های هویت قومی و هویت ملی

حوزه (های) تخصصی: انسان شناسی جهانی شدن مطالعات جهانی شدن

تعداد نمایش: 279
چکیده

عنوان مقاله: جهانی شدن و تأثیر آن بر هویّت قومی و ملّی: مطالعۀ کردهای سنندج

حوزه (های) تخصصی: جهانی شدن فرهنگ

تعداد نمایش: 521
چکیده

عنوان مقاله: ذهنیت دانش آموزان در میانه گفتمان خانواده و مدرسه (مطالعة موردی: دانش آموزان دختر شهر ایلام)

حوزه (های) تخصصی: جامعه شناسی خانواده کودک و نوجوان

تعداد نمایش: 540
چکیده

عنوان مقاله: آزمون نظریة نفرین منابع با رویکرد تحلیل تطبیقی بین کشوری

حوزه (های) تخصصی: جامعه شناسی نظری

تعداد نمایش: 348
چکیده

عنوان مقاله: نقش هویت محله ای در کاهش و کنترل گرایش به رفتارهای نابهنجار اجتماعی در شهر (مورد محله های شهر تهران)

حوزه (های) تخصصی: جامعه شناسی شهری جامعه شناسی مسایل اجتماعی و انحرافات

تعداد نمایش: 910
چکیده

عنوان مقاله: بررسی عوامل آموزشگاهی و تأثیر آن بر کجرفتاری

حوزه (های) تخصصی: علوم اجتماعی

تعداد نمایش: 353
چکیده

عنوان مقاله: گرایش جوانان به الگوهای بیگانه و عوامل موثر بر آن

حوزه (های) تخصصی: روان شناسی اجتماعی

تعداد نمایش: 501
چکیده

عنوان مقاله: تحلیلی بر وضعیت هویت قومی در جامعه ایران، مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه تهران

حوزه (های) تخصصی: اقوام در ایران

تعداد نمایش: 1008
چکیده

عنوان مقاله: اخلاق کار به عنوان یک مسئله اجتماعی

حوزه (های) تخصصی: برنامه ریزی و مهندسی فرهنگی

تعداد نمایش: 567
چکیده

عنوان مقاله: اعتبار پول و بحران اجتماعی

حوزه (های) تخصصی: نظریه های متاخر در جامعه شناسی

تعداد نمایش: 376
چکیده

عنوان: گفت و گو: مهندسی فرهنگی نوعی سیاست گذاری در حوزه فرهنگ است

حوزه (های) تخصصی: برنامه ریزی و مهندسی فرهنگی

تعداد نمایش: 380
چکیده

عنوان مقاله: اعتماد اجتماعی تعمیم یافته و عوامل اجتماعی مؤثر بر آن مطالعه موردی شهر ارومیه

حوزه (های) تخصصی: جامعه شناسی توسعه

تعداد نمایش: 708
چکیده

عنوان مقاله: بررسی اعتماد اجتماعی با نگاهی نسلی به جامعه

حوزه (های) تخصصی: جامعه شناسی

تعداد نمایش: 508
چکیده

عنوان مقاله: بررسی رفتار و نگرش جمع گرانه شهروندان تهرانی

حوزه (های) تخصصی: جامعه شناسی

تعداد نمایش: 340
چکیده

عنوان مقاله: بررسی میزان نارضایتی شغلی معلمان و عوامل اجتماعی مؤثر بر آن (مطالعه موردی معلمان شهر نیشابور)

حوزه (های) تخصصی: جامعه شناسی کار و شغل

تعداد نمایش: 714
چکیده

عنوان مقاله: عوامل اجتماعی موثر بر خودکشی جوانان استان کردستان

حوزه (های) تخصصی: جامعه شناسی مسایل اجتماعی و انحرافات جوانان

تعداد نمایش: 927
چکیده

عنوان مقاله: فرهنگ کار

حوزه (های) تخصصی: جامعه شناسی کار و شغل

تعداد نمایش: 369
چکیده

عنوان مقاله: فرهنگ و اخلاق کار در ایران (نگرش به کار در متون دینی ایران پیش و پس از دوره اسلامی)

حوزه (های) تخصصی: مدیریت اسلامی

تعداد نمایش: 418
چکیده

عنوان مقاله: فرهنگ کار

حوزه (های) تخصصی: مدیریت منابع انسانی

تعداد نمایش: 295
چکیده

عنوان مقاله: فرهنگ کار

حوزه (های) تخصصی: جامعه شناسی کار و شغل

تعداد نمایش: 370
چکیده

عنوان مقاله: فرهنگ کار

حوزه (های) تخصصی: مدیریت منابع انسانی

تعداد نمایش: 288
چکیده

عنوان مقاله: مناسبات روستا با شهر و اثرات توسعه ای آن

حوزه (های) تخصصی: جغرافیای انسانی

تعداد نمایش: 406
چکیده

عنوان مقاله: مناسبات روستا- شهر و دلایل توسعه نیافتگی ایران در دوره قاجار

حوزه (های) تخصصی: جغرافیای شهری

تعداد نمایش: 918
چکیده

عنوان مقاله: میزگرد: اخلاق؛ موضوع کهن، مسئله تازه

حوزه (های) تخصصی: رفتار سازمانی

تعداد نمایش: 657
چکیده

عنوان مقاله: هفت نظریه برای تحلیل مشکلات اجتماعی

حوزه (های) تخصصی: جامعه شناسی مسایل اجتماعی و انحرافات

تعداد نمایش: 343
چکیده

عنوان مقاله: سازه گرایی؛ دیدگاهی برای امروز

حوزه (های) تخصصی: نظریه های متاخر در جامعه شناسی

تعداد نمایش: 474
چکیده

عنوان مقاله: بنیادهای نظریه اجتماعی

حوزه (های) تخصصی: نظریه های متاخر در جامعه شناسی

تعداد نمایش: 518
چکیده

عنوان مقاله: جامعه شناسی تالکوت پارسونز

حوزه (های) تخصصی: مکتب ساختی کارکردی

تعداد نمایش: 936
چکیده

عنوان مقاله: تحلیلی بر کاربردهای تلفن همراه در بین دانش آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه شهر تهران

حوزه (های) تخصصی: تکنولوژی های نوین ارتباطاتی

تعداد نمایش: 711
چکیده

عنوان مقاله: مطالعه پدیده استفاده‌ اعتیادی از اینترنت در بین نوجوانان و جوانان

(25-15 سال) شهر تهران

حوزه (های) تخصصی: مطالعات فضای مجازی

تعداد نمایش: 719
چکیده

عنوان مقاله: تحصیلات، رسانه‏ها و آگاهی‏ها

حوزه (های) تخصصی: آموزش

تعداد نمایش: 590
چکیده

عنوان مقاله: تمایز جنسی روستاییان در کار، فراغت، فعالیت و مصرف کالاهای فرهنگی

حوزه (های) تخصصی: جامعه شناسی روستایی و عشایر

تعداد نمایش: 424
چکیده

عنوان مقاله: نامه علوم اجتماعی : روند و رویه ها

حوزه (های) تخصصی: جامعه شناسی علم

تعداد نمایش: 750
چکیده

عنوان مقاله: زنان سرپرست خانوار و آسیب‏های اجتماعی

حوزه (های) تخصصی: جامعه شناسی مسایل اجتماعی و انحرافات

تعداد نمایش: 1732
چکیده

عنوان مقاله: مسإله اجتماعى و مسإله دینى

حوزه (های) تخصصی: مسائل عام اندیشه سیاسی اسلام

تعداد نمایش: 350
چکیده

عنوان مقاله: فرا تحلیل مطالعات انجام شده در حوزه مسایل اجتماعی ایران

حوزه (های) تخصصی: جامعه شناسی مسایل اجتماعی و انحرافات

تعداد نمایش: 905
چکیده

عنوان مقاله: بررسی رابطه احساس نابرابری جنسیتی و انگیزه تحرک اجتماعی در دختران دانشجو

حوزه (های) تخصصی: جامعه شناسی زنان

تعداد نمایش: 1568
چکیده