مجلاتپیشرفت های حسابداری


 


درجه علمی: علمی - پژوهشی

دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی دانشگاه شیراز

مدیر مسئول: احمد عریان

سردبیر: محمد نمازی

مدیر داخلی: فاطمه تابنده

هیئت تحریریه: محمدحسین ستایش، علی ثقفی، حمید محمود آبادی، جعفر باباجانی، سید حسین سجادی، محسن خوش طینت، غلامحسین مهدوی، ایرج نوروش، محسن دستگیر

نشانی: شیراز- دانشگاه شیراز- پردیس ارم دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی کد پستی 7194685115

تلفن:6286072-6134353(0711)

وب سایت: http://jaa.shirazu.ac.ir

پست الکترونیک: JAA@rose.shirazu.ac.ir


آرشیو نشریه: