مجید محمدی

حوزه (های) آثار:
فلسفه
هنر
علوم اجتماعی
مدیریت
جغرافیا
ادبیات
اقتصاد
روانشناسی
سیاسی

عنوان مقاله: برآورد عوامل مؤثر بر سهم صادرات پسته ایران در بازارهای جهانی با تأکید بر نوسان های تولید داخلی

حوزه (های) تخصصی: کشاورزی در تجارت بین الملل

تعداد نمایش: 4
چکیده

عنوان مقاله: تحلیل مؤلفه های مؤثر بر نگرش مصرف کنندگان پنیر تولید شده با شیر طبیعی با تأکید بر تمایلات قیمت گرایی و کیفیت گرایی

حوزه (های) تخصصی: بازار محصولات کشاورزی و بازاریابی،تعاونی ها

تعداد نمایش: 65
چکیده

عنوان مقاله: مدل سازی و بررسی تغییرات کاربری اراضی شهرستان رامیان در استان گلستان

حوزه (های) تخصصی: جغرافیای کشاورزی و کاربری اراضی برنامه ریزی و توسعه ناحیه ای

تعداد نمایش: 157
چکیده

عنوان مقاله: بررسی تطبیقی سیمای امام رضا (ع) در شعر دعبل خزاعی و سیّد حمیدرضا برقعی

حوزه (های) تخصصی: بازتاب رویدادها و شخصیتهای مذهبی تطبیق ادبیات فارسی و ادبیات عرب

تعداد نمایش: 134
چکیده

عنوان مقاله: دیدگاه های سیاسی - مذهبی کمیت در هاشمیات و اندیشه ی ناقدان

حوزه (های) تخصصی: ادباء

تعداد نمایش: 81
چکیده

عنوان مقاله: مدیریت رسانه ها


تعداد نمایش: 265
چکیده

عنوان مقاله: رسانه سینما


تعداد نمایش: 245
چکیده

عنوان مقاله: بیگانگی سیاسی

حوزه (های) تخصصی: تاریخ و مبانی اندیشه سیاسی از انقلاب اسلامی تا به امروز

تعداد نمایش: 375
چکیده

عنوان مقاله: همسان اندیشی، دگر اندیشی

حوزه (های) تخصصی: اندیشه سیاسی در غرب

تعداد نمایش: 267
چکیده

عنوان مقاله: مقدمه ای بر مطالعه فرهنگ سیاسی ایران

حوزه (های) تخصصی: جامعه شناسی فرهنگ

تعداد نمایش: 455
چکیده

عنوان مقاله: فساد اداری در ایران

حوزه (های) تخصصی: بوروکراسی،فرآیندهای اداری در سازمان های عمومی،فساد جامعه شناسی توسعه جامعه شناسی سازمان

تعداد نمایش: 660
چکیده

عنوان مقاله: تنظیم روابط اجتماعی از دیدگاه خواجه نصیر طوسی

حوزه (های) تخصصی: جامعه شناسی نظری ارتباطات بین گروهی

تعداد نمایش: 534
چکیده

عنوان مقاله: غسل تعمید سکولاریزم یا نجات دین

حوزه (های) تخصصی: فلسفه دین اندیشه های فلسفی در ایران معاصر تاریخ و مبانی اندیشه سیاسی از انقلاب اسلامی تا به امروز

تعداد نمایش: 439
چکیده

عنوان مقاله: وضعیت نقد سینما در امریکا

حوزه (های) تخصصی: نقد

تعداد نمایش: 310
چکیده

عنوان مقاله: شعر و دین

حوزه (های) تخصصی: ادیان

تعداد نمایش: 286
چکیده

عنوان مقاله: تلویزیون و آموزش خشونت

حوزه (های) تخصصی: پرخاشگری، تعارض و خشونت روانشناسی رسانه

تعداد نمایش: 570
چکیده

عنوان مقاله: نرم افزارهای دینی: آموزش، تبلیغ و اطلاع رسانی

حوزه (های) تخصصی: تعامل روانشناسی و دین طراحی پیامهای آموزشی

تعداد نمایش: 413
چکیده

عنوان مقاله: بررسی رابطه فرهنگ سازمانی با استقرار مدیریت کیفیت فراگیر در مدارس استان سمنان

حوزه (های) تخصصی: رفتار سازمانی مدیریت کیفیت جامع

تعداد نمایش: 1069
چکیده

عنوان مقاله: فضای مقدس

حوزه (های) تخصصی: اسطوره شناسی معماری

تعداد نمایش: 675
چکیده

عنوان مقاله: آموزش: حقوق رسانه ها

حوزه (های) تخصصی: رسانه ها و حوزه عمومی

تعداد نمایش: 313
چکیده

عنوان مقاله: رادیو و تلویزیون: رسانه های همگانی و جامعه ایران (ضرورت تفکیک در کارکردهای تبلیغی و آموزشی وسایل ارتباط جمعی)

حوزه (های) تخصصی: مطالعات مطبوعاتی‏، رادیویی و تلویزیونی

تعداد نمایش: 362
چکیده

عنوان مقاله: تاریخ نویسی: مبارزه و تبلیغات (نقدی بر کتاب تاریخ سانسور در مطبوعات ایران)

حوزه (های) تخصصی: مطبوعات

تعداد نمایش: 306
چکیده

عنوان مقاله: کاربرد فرآیند تصمیم گیری چند معیاره و سامانه اطلاعات جغرافیایی(GIS) در ارزیابی خطر زمین لغزش

حوزه (های) تخصصی: ارزیابی مخاطرات طبیعی

تعداد نمایش: 779
چکیده

عنوان مقاله: آنالیز خطر زمین لغزش در محیط GIS و کاربرد آن در امر حفاظت آب و خاک

حوزه (های) تخصصی: ژئومورفولوژی

تعداد نمایش: 558
چکیده

عنوان مقاله: درآم‍دی ب‍ر رف‍ت‍ارش‍ن‍اس‍ی س‍ی‍اس‍ی دان‍ش‍ج‍وی‍ان در ای‍ران ام‍روز

حوزه (های) تخصصی: دانشگاه

تعداد نمایش: 383
چکیده

عنوان مقاله: مقدمه ای بر سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) و کاربرد آن در مطالعات فرسایش، ارزیابی اراضی و مطالعات زیست محیطی

حوزه (های) تخصصی: ژئومورفولوژی سنجش از راه دور GIS

تعداد نمایش: 628
چکیده

عنوان مقاله: تاریخ، تاریخی بودن، و تاریخ نگاری در هستی و زمان‎

حوزه (های) تخصصی: اگزیستانسیالیسم هرمنوتیک فلسفه تاریخ

تعداد نمایش: 524
چکیده

عنوان مقاله: تحقیقات دانشگاهی: حال و آینده

حوزه (های) تخصصی: سیاستگذاری ها در حوزه توسعه علوم و پژوهش و میزان اثر بخشی آنها

تعداد نمایش: 452
چکیده

عنوان مقاله: ۷۵۰ تست طبقه‌بندی مدیریت مهندسی ( بر اساس تالیف ابراهیم حیدری)/

حوزه (های) تخصصی: کلیات

تعداد نمایش: 275
چکیده

عنوان مقاله: فساد اداری در ایران معاصر

حوزه (های) تخصصی: مباحث ویژه مدیریت دولتی

تعداد نمایش: 374
چکیده

عنوان مقاله: دیوانسالاری و توسعه در مصر امروز

حوزه (های) تخصصی: مسایل توسعه در کشورهای جنوب (سوم)

تعداد نمایش: 344
چکیده

عنوان مقاله: سهروردی و فلسفه نبوت

حوزه (های) تخصصی: ضرورت بعثت پیامبران شخصیت ها[زندگینامه ها؛ اندیشه ها و..]

تعداد نمایش: 1395
چکیده

عنوان مقاله: ملا صدرا و فلسفه نبوت

حوزه (های) تخصصی: نبی کیست، وحی چیست

تعداد نمایش: 616
چکیده

عنوان مقاله: فارابی و فلسفه نبوت

حوزه (های) تخصصی: ضرورت بعثت پیامبران

تعداد نمایش: 837
چکیده

عنوان مقاله: راهبردها و موانع تحول کیفی مطبوعات ایران

حوزه (های) تخصصی: مدیریت رسانه

تعداد نمایش: 284
چکیده

عنوان مقاله: کانت و ماهیت ریاضیات

حوزه (های) تخصصی: ایده آلیسمِ آلمانی (قرون 18 و 19) فلسفه ریاضیات

تعداد نمایش: 779
چکیده

عنوان مقاله: اندیشه های آبلار

حوزه (های) تخصصی: قرون وسطی میانه (قرون 12 و 13)

تعداد نمایش: 485
چکیده

عنوان مقاله: علل غایی در فلسفه اسپینوزا

حوزه (های) تخصصی: عقل باوری ( قرون 16 و 17) غایت شناسی

تعداد نمایش: 621
چکیده

عنوان مقاله: کاربرد منطق فازی و GIS در شناسایی و پهنه بندی ناپایداری های دامنه ای و مدیریت محیط زیست

حوزه (های) تخصصی: منطق فازی و هوش مصنوعی مدیریت فناوری اطلاعات

تعداد نمایش: 1075
چکیده

عنوان مقاله: آنالیز خطر زمین لغزش در محیط GIS و کاربرد آن در امر حفاظت آب و خاک

حوزه (های) تخصصی: مدیریت فناوری اطلاعات

تعداد نمایش: 436
چکیده

عنوان مقاله: استفاده از GIS در مطالعات علوم زمین و نقش آن در مدیریت محیط زیست

حوزه (های) تخصصی: مدیریت فناوری اطلاعات

تعداد نمایش: 433
چکیده

عنوان مقاله: کاربرد فرایند تحلیل سلسله مراتبی و GIS در شناسایی مناطق مستعد زمینلغزش

حوزه (های) تخصصی: مدیریت فناوری اطلاعات

تعداد نمایش: 440
چکیده

عنوان مقاله: کاربرد فرایند تحلیل سلسله مراتبی و GIS در شناسایی مناطق مستعد زمینلغزش

حوزه (های) تخصصی: مدیریت فناوری اطلاعات

تعداد نمایش: 309
چکیده

عنوان مقاله: کاربرد فرآیند تصمیم گیری چند معیاره و سامانه اطلاعات جغرافیایی(GIS) در ارزیابی خطر زمین لغزش

حوزه (های) تخصصی: الگوهای کمی در تصمیم گیری مدیریت فناوری اطلاعات

تعداد نمایش: 817
چکیده

عنوان مقاله: دیوانسالاری و توسعه در مصر امروز

حوزه (های) تخصصی: تئوری های مدیریت

تعداد نمایش: 336
چکیده

عنوان مقاله: آراء و اندیشه های جان اسکاتس اریگنا

حوزه (های) تخصصی: قرون وسطی اولیه (قرون 5-11)

تعداد نمایش: 538
چکیده

عنوان مقاله: نوگرایی دینی و تابوی لیبرالیسم

حوزه (های) تخصصی: فلسفه دین اندیشه های فلسفی در ایران معاصر رابطه دین، دنیا، اخلاق

تعداد نمایش: 561
چکیده

عنوان مقاله: شمایل نگاری و دین

حوزه (های) تخصصی: فلسفه دین

تعداد نمایش: 446
چکیده

عنوان مقاله: احیای دین؛ تصورات و دوگانگی ها

حوزه (های) تخصصی: فلسفه دین رابطه دین، دنیا، اخلاق

تعداد نمایش: 448
چکیده

عنوان مقاله: چیزی شبیه به یک قطره آب (نگاهی به سینمای کلودشابرول)

حوزه (های) تخصصی: جهان

تعداد نمایش: 242
چکیده

عنوان مقاله: سینمای علمی - تخیلی

حوزه (های) تخصصی: جهان

تعداد نمایش: 258
چکیده

عنوان مقاله: سینما و فرهنگ ایران

حوزه (های) تخصصی: ایران

تعداد نمایش: 278
چکیده

عنوان مقاله: سه گانه کوکتو (بر هم آمیختگی اسطوره و واقعیت در تصاویر شاعرانه کوکتو)

حوزه (های) تخصصی: جهان

تعداد نمایش: 312
چکیده

عنوان مقاله: سینما و ارتباطات فراگیر

حوزه (های) تخصصی: سینما

تعداد نمایش: 388
چکیده

عنوان مقاله: فیلم اپیزودیک

حوزه (های) تخصصی: سینما

تعداد نمایش: 343
چکیده

عنوان مقاله: شخصی ترین اثر یک دلقک (تحلیلی بر فیلم سیرک از چارلی چاپلین)

حوزه (های) تخصصی: جهان

تعداد نمایش: 256
چکیده

عنوان مقاله: گونه های نقد فیلم در سینمای ایران

حوزه (های) تخصصی: ایران

تعداد نمایش: 353
چکیده

عنوان مقاله: سینما و آینه

حوزه (های) تخصصی: جهان

تعداد نمایش: 289
چکیده