محمدتقی انصاری پور

حوزه (های) آثار:
اسلامی
فلسفه

عنوان مقاله: مفهوم شناسی «تورات» و «انجیل» در کاربردهای قرآنی

حوزه (های) تخصصی: موارد دیگر ادیان دیگر

تعداد نمایش: 18
چکیده

عنوان مقاله: مسئله شناسی روایت ذبح فرزند ابراهیم علیه السلام در ادیان ابراهیمی

حوزه (های) تخصصی: فلسفه دین فلسفه دین وحی ونبوت در قرآن

تعداد نمایش: 105
چکیده

عنوان مقاله: خدا و تاریخ انسان از دیدگاه عهدین و قرآن

حوزه (های) تخصصی: فلسفه دین فلسفه دین ادیان دیگر

تعداد نمایش: 141
چکیده

عنوان مقاله: انتقال به مدرنیته

حوزه (های) تخصصی: رابطه فلسفه با علوم دیگر

تعداد نمایش: 661
چکیده