محمدتقی انصاری پور

حوزه (های) آثار:
اسلامی
فلسفه

عنوان مقاله: مفهوم شناسی «تورات» و «انجیل» در کاربردهای قرآنی

حوزه (های) تخصصی: موارد دیگر ادیان دیگر

تعداد نمایش: 27
چکیده

عنوان مقاله: مسئله شناسی روایت ذبح فرزند ابراهیم علیه السلام در ادیان ابراهیمی

حوزه (های) تخصصی: فلسفه دین فلسفه دین وحی ونبوت در قرآن

تعداد نمایش: 111
چکیده

عنوان مقاله: خدا و تاریخ انسان از دیدگاه عهدین و قرآن

حوزه (های) تخصصی: فلسفه دین فلسفه دین ادیان دیگر

تعداد نمایش: 147
چکیده

عنوان مقاله: انتقال به مدرنیته

حوزه (های) تخصصی: رابطه فلسفه با علوم دیگر

تعداد نمایش: 677
چکیده