مجلات>روانشناسی و علوم تربیتی>کودکان استثنایی (پژوهش در حیطه کودکان استثنایی)>1384 >شماره 17
پژوهش در حیطه کودکان استثنایی 1384 شماره 17
مطالب این شماره:

عنوان مقاله: معرفی و نقد کتاب: اضطراب ریاضی و راه های غلبه بر آن – آن چه معلمان باید بدانند

پدیدآورندگان:
حوزه (های) تخصصی: دبستان

تعداد نمایش: 649
چکیده

عنوان مقاله: بررسی شیوع و علل اختلالات یادگیری در دانش آموزان دوره ابتدایی استان اردبیل

پدیدآورندگان:
حوزه (های) تخصصی: اختلالات یادگیری

تعداد نمایش: 5971
چکیده

عنوان مقاله: بررسی عملیات ردیف کردن در کودکان ناشنوا

پدیدآورندگان:
حوزه (های) تخصصی: کودکان نابینا و ناشنوا

تعداد نمایش: 403
چکیده

عنوان مقاله: تبیین نظری اختلال نارسایی توجه / بیش فعالی: الگوی بازداری رفتاری و ماهیت خود کنترلی

پدیدآورندگان:
حوزه (های) تخصصی: اختلالات رفتار مخرب و کمبود توجه

تعداد نمایش: 891
چکیده

عنوان مقاله: انطباق و استاندارد سازی آزمون غیر کلامی هوش اسنایدرز - اومان برای کودکان 7 - 2.5 سال: یک مطالعه مقدماتی

پدیدآورندگان:
حوزه (های) تخصصی: آزمونهای هوش و استعداد

تعداد نمایش: 985
چکیده