مهدی طاهرخانی

حوزه (های) آثار:
زنان
علوم اجتماعی
جغرافیا
مدیریت
اقتصاد
سیاسی

عنوان مقاله: تحلیلی بر تخصصی شدن الگوی کشت و نقش آن در توسعه روستایی: کشت توت فرنگی در منطقه ژاورود مریوان

حوزه (های) تخصصی: جغرافیای کشاورزی و کاربری اراضی برنامه ریزی و توسعه ناحیه ای

تعداد نمایش: 267
چکیده

عنوان مقاله: تحلیل نقش روابط متقابل شهر و روستا در تحول نواحی روستایی: قزوین

حوزه (های) تخصصی: جغرافیای روستایی جغرافیای کشاورزی و کاربری اراضی برنامه ریزی و توسعه ناحیه ای

تعداد نمایش: 443
چکیده

عنوان مقاله: ارزیابی معیارهای مقبولیت حکومت دینی ، نمونه موردی تهران

حوزه (های) تخصصی: جامعه شناسی دین

تعداد نمایش: 440
چکیده

عنوان مقاله: اثرات جهانی شدن بر جوامع روستایی (بنیادهای نظری و تجربیات جهانی)

حوزه (های) تخصصی: همگرایی اقتصادی

تعداد نمایش: 520
چکیده

عنوان مقاله: تحلیلی بر عوامل موثر در مهاجرت های روستا / شهری

حوزه (های) تخصصی: جغرافیای روستایی

تعداد نمایش: 1772
چکیده

عنوان مقاله: صنایع کوچک، سنگ بنای استراتژی آینده توسعه روستایی

حوزه (های) تخصصی: جغرافیای صنعتی

تعداد نمایش: 521
چکیده

عنوان مقاله: نقش تعاونی‎های تولیدی در توسعه مناطق روستائی نقش تعاونی‎های تولیدی در توسعه مناطق روستائی

حوزه (های) تخصصی: جغرافیای روستایی

تعداد نمایش: 456
چکیده

عنوان مقاله: نقش نواحی صنعتی در اشتغال و کاهش مهاجرتهای روستایی

حوزه (های) تخصصی: جغرافیای صنعتی

تعداد نمایش: 535
چکیده

عنوان مقاله: استقرار صنعت در روستا و نقش آن در رفاه مناطق روستایی

حوزه (های) تخصصی: جغرافیای صنعتی

تعداد نمایش: 725
چکیده

عنوان مقاله: تاثیر جهانی شدن بر هویت ملی (مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه های دولتی شهر تهران)

حوزه (های) تخصصی: جغرافیای سیاسی

تعداد نمایش: 1303
چکیده

عنوان مقاله: آثار جهانی شدن بر زنان

حوزه (های) تخصصی: جهانی شدن

تعداد نمایش: 792
چکیده