حسینعلی نوذری

حوزه (های) آثار:
فلسفه
سیاسی
علوم اجتماعی
تاریخ
هنر
اقتصاد
حقوق
اسلامی
مدیریت

عنوان مقاله: «هنر» و «حقیقت» در نظریة زیباشناختی آدورنو

حوزه (های) تخصصی: فلسفه هنر

تعداد نمایش: 246
چکیده

عنوان مقاله: اعتصاب غذا: کنشی نوین در ساختار زندان مدرن (1304 - 1320 ش)

حوزه (های) تخصصی: سیاسی اجتماعی تاریخ فرهنگی-اجتماعی-اداری ایران

تعداد نمایش: 564
چکیده

عنوان مقاله: روند تکوین اندیشه انتقادی مکتب فرانکفورت

حوزه (های) تخصصی: مکتب انتقادی

تعداد نمایش: 962
چکیده

عنوان مقاله: هابرماس و بحران سرمایه داری پیشرفته

حوزه (های) تخصصی: مکتب انتقادی

تعداد نمایش: 662
چکیده

عنوان مقاله: علم و تکنولوژی به مثابه ایدئولوژی

حوزه (های) تخصصی: تغییر تکنولوژیکی، انتخاب،نتایج،فرآیندها،اشاعه مکتب انتقادی جامعه شناسی تکنولوژی

تعداد نمایش: 1124
چکیده

عنوان مقاله: مقدمه ای بر نظریات گفتمان (1) ؛ پایان دهه 1960

حوزه (های) تخصصی: ساختارگرایی و پساساختارگرایی کاربرد شناسی و تحلیل گفتمان نظریه های ارتباطی

تعداد نمایش: 1016
چکیده

عنوان مقاله: فرانوگرایی و چالش های فلسفی معاصر

حوزه (های) تخصصی: پست مدرنیسم

تعداد نمایش: 377
چکیده

عنوان مقاله: گفتمان

حوزه (های) تخصصی: هرمنوتیک پست مدرنیسم کاربرد شناسی و تحلیل گفتمان

تعداد نمایش: 858
چکیده

عنوان مقاله: گفتمان

حوزه (های) تخصصی: روش شناسی در علوم اجتماعی کاربرد شناسی و تحلیل گفتمان نظریه های ارتباطی

تعداد نمایش: 733
چکیده

عنوان مقاله: میرزا آقا خان کرمانی، شیخ احمد روحی و ادوارد براون

حوزه (های) تخصصی: مشروطه روش شناسی آثار و آرای تاریخ پژوهان و باستان شناسان ایرانی

تعداد نمایش: 454
چکیده

عنوان مقاله: کلک فلسفه: تأملی در زندگی، آثار و اندیشه یورگن هابرماس

حوزه (های) تخصصی: نو مارکسیسم و مکتب فرانکفورت

تعداد نمایش: 499
چکیده

عنوان: از دکارت تا متفکران دوره جدید

حوزه (های) تخصصی: پست مدرنیسم معرفی کتاب

تعداد نمایش: 699
چکیده

عنوان مقاله: نگاهی تحلیلی به روند تحول مفهوم هویت در قالب های سه گانه ی هویت سنتی، مدرن و پست مدرن

حوزه (های) تخصصی: جامعه شناسی فرهنگ

تعداد نمایش: 620
چکیده

عنوان کتاب: اح‍زاب‌ س‍ی‍اس‍ی‌ و ن‍ظام‌ه‍ای‌ ح‍زب‍ی‌

حوزه (های) تخصصی: مفاهیم

تعداد نمایش: 348
چکیده

عنوان مقاله: رسالت دانشگاه در جامعه مدرن


تعداد نمایش: 522
چکیده

عنوان مقاله: در دفاع از مدرنیته

حوزه (های) تخصصی: جامعه شناسی تاریخی

تعداد نمایش: 392
چکیده

عنوان مقاله: جنبشهای اجتماعی: صورتهای جدید سر بر می آورند

حوزه (های) تخصصی: جامعه شناسی فرهنگ جامعه شناسی سیاسی

تعداد نمایش: 394
چکیده

عنوان مقاله: پست مدرنیسم در ایران چگونه آغاز شد؟

حوزه (های) تخصصی: پست مدرنیسم اندیشه های فلسفی در ایران معاصر

تعداد نمایش: 4182
چکیده

عنوان مقاله: آخرین بازمانده فرانکفورت

حوزه (های) تخصصی: نو مارکسیسم و مکتب فرانکفورت

تعداد نمایش: 956
چکیده

عنوان مقاله: اخلاق در مدیریت - اخلاق و ویژگیهای یک مدیر

حوزه (های) تخصصی: کلیات

تعداد نمایش: 594
چکیده

عنوان مقاله: تاریخیگری یا مکتب اصالت تاریخ


تعداد نمایش: 928
چکیده

عنوان مقاله: نظریه و کاربست تاریخ در دنیای پست مدرن (3)

حوزه (های) تخصصی: مباحث نظری

تعداد نمایش: 478
چکیده

عنوان مقاله: پرسشها و پاسخهایی چند در ماهیت تاریخ (2)

حوزه (های) تخصصی: مباحث نظری

تعداد نمایش: 484
چکیده

عنوان مقاله: مضامین عمده در فلسفه تاریخ

حوزه (های) تخصصی: فلسفه تاریخ

تعداد نمایش: 458
چکیده

عنوان مقاله: پست مدرنیسم و نظریه تاریخ (3)؛ پاسخ به پروفسور زاگورین

حوزه (های) تخصصی: فلسفه تاریخ

تعداد نمایش: 340
چکیده

عنوان مقاله: پست مدرنیسم و نظریه تاریخ (1. تاریخنگاری و پست مدرنیسم)

حوزه (های) تخصصی: فلسفه تاریخ

تعداد نمایش: 412
چکیده

عنوان مقاله: رابطه تاریخ، فلسفه و علوم اجتماعی؛ مدخلی بر فلسفه تاریخ: گذشته، حال، آینده (2)

حوزه (های) تخصصی: فلسفه تاریخ

تعداد نمایش: 508
چکیده

عنوان مقاله: تاریخ، صنعت در حال توسعه؛ مدخلی بر فلسفه تاریخ: گذشته، حال، آینده (1)

حوزه (های) تخصصی: فلسفه تاریخ

تعداد نمایش: 364
چکیده

عنوان مقاله: فلسفه تاریخ؛ چارچوبهای اساسی در آموزش فلسفه مدرن تاریخ

حوزه (های) تخصصی: فلسفه تاریخ

تعداد نمایش: 409
چکیده

عنوان مقاله: فلسفه تاریخ: نگاهی به دیدگاههای رایج در فلسفه معاصر تاریخ

حوزه (های) تخصصی: فلسفه تاریخ

تعداد نمایش: 491
چکیده

عنوان مقاله: تاریخ فرهنگی، رابطه فلسفه و تاریخ

حوزه (های) تخصصی: فلسفه تاریخ

تعداد نمایش: 383
چکیده

عنوان مقاله: تأملی در تاریخ معاصر

حوزه (های) تخصصی: منابع و کلیات

تعداد نمایش: 322
چکیده

عنوان مقاله: رابطه تاریخ و اقتصاد، تبیین ساختارهای اقتصادی و اجتماعی (2)

حوزه (های) تخصصی: فلسفه تاریخ

تعداد نمایش: 526
چکیده

عنوان مقاله: تبیین تاریخ ساختارهای اقتصادی و اجتماعی

حوزه (های) تخصصی: فلسفه تاریخ

تعداد نمایش: 370
چکیده

عنوان مقاله: ضرورت همگرایی جامعه شناسی و تاریخ؛ نگاهی به رابطه نظریه اجتماعی و تاریخ

حوزه (های) تخصصی: فلسفه تاریخ

تعداد نمایش: 583
چکیده

عنوان مقاله: مکاتبات علامه محمد اقبال لاهوری و عباس آرام

حوزه (های) تخصصی: فرهنگی

تعداد نمایش: 343
چکیده

عنوان مقاله: فوکو و نظریه عدم استمرار در تاریخ

حوزه (های) تخصصی: فلسفه تاریخ

تعداد نمایش: 584
چکیده

عنوان مقاله: رورتی و تمایز فلسفه تحلیلی و قاره ای: تلاش برای اعاده صلح کانتی

حوزه (های) تخصصی: تاریخ و مبانی اندیشه سیاسی از قرن بیستم به بعد

تعداد نمایش: 425
چکیده

عنوان مقاله: هابر ماس و هرمنوتیک

حوزه (های) تخصصی: هرمنوتیک نو مارکسیسم و مکتب فرانکفورت کلام جدید

تعداد نمایش: 470
چکیده

عنوان مقاله: نقد سیاسی (1)

حوزه (های) تخصصی: نو مارکسیسم و مکتب فرانکفورت

تعداد نمایش: 675
چکیده

عنوان مقاله: مدرنیسم و پست مدرنیسم: رمان و نظریه ادبی

حوزه (های) تخصصی: پست مدرنیسم

تعداد نمایش: 561
چکیده

عنوان مقاله: بحران ها و تهدیدهای اجتماعی (تحلیلی پارادایمی در خصوص رویکردها، برداشت ها و نظریه های جدید پیرامون مفهوم بحران)

حوزه (های) تخصصی: جامعه شناسی مسایل اجتماعی و انحرافات

تعداد نمایش: 1902
چکیده

عنوان مقاله: آزادی بیان

حوزه (های) تخصصی: فلسفه سیاسی

تعداد نمایش: 425
چکیده

عنوان مقاله: تأملی در زندگی، آثار و اندیشه یورگن هابرماس

حوزه (های) تخصصی: نو مارکسیسم و مکتب فرانکفورت

تعداد نمایش: 565
چکیده