جلال تبریزی

حوزه (های) آثار:
جغرافیا
اسلامی
علوم اجتماعی
مدیریت

عنوان مقاله: تحلیل عدم تعادل فضایی خدمات اقتصادی، اجتماعی شهرستان های استان زنجان

حوزه (های) تخصصی: توسعه پایدار شهری

تعداد نمایش: 189
چکیده

عنوان مقاله: تأثیر نوسازی شهری فن گرا بر ایجاد حس لامکانی: (مطالعه موردی پروژه نواب)

حوزه (های) تخصصی: جامعه شناسی شهری

تعداد نمایش: 361
چکیده

عنوان مقاله: درباره زمان تهی و پر- شده‎

حوزه (های) تخصصی: هرمنوتیک متافیزیک

تعداد نمایش: 563
چکیده

عنوان مقاله: پدیدارشناسی و انسان شناسی

حوزه (های) تخصصی: پدیدارشناسی انسان شناسی فلسفی

تعداد نمایش: 756
چکیده

عنوان مقاله: مدیریت توسعه شهری یا توسعه مدیریت شهری

حوزه (های) تخصصی: برنامه ریزی شهری

تعداد نمایش: 693
چکیده

عنوان مقاله: پدیدارشناسی و انسان شناسی

حوزه (های) تخصصی: پدیدارشناسی

تعداد نمایش: 382
چکیده