ایرج ملک محمدی

حوزه (های) آثار:
اقتصاد
علوم اجتماعی
جغرافیا
مدیریت
سیاسی

عنوان مقاله: واکاوی راهکارهای فنی نوسازی باغ های چای در ایران

حوزه (های) تخصصی: جامعه شناسی تکنولوژی جامعه شناسی توسعه جامعه شناسی روستایی و عشایر

تعداد نمایش: 186
چکیده

عنوان مقاله: اثرات مدیریت منابع آب کشاورزی بر فقرزدایی معیشتی در مناطق روستایی ایران

حوزه (های) تخصصی: فقر اقتصاد انرژی

تعداد نمایش: 318
چکیده

عنوان مقاله: تحلیل موانع به کارگیری مدیریت بهینه منابع آب در نظام کشاورزی ایران

حوزه (های) تخصصی: جغرافیای آبها

تعداد نمایش: 592
چکیده

عنوان مقاله: بررسی بهره وری و اثربخشی فعالیتهای ترویجی در طرح محوری گندم (مطالعه موردی استان فارس)

حوزه (های) تخصصی: تولید،هزینه،سرمایه،بهره وری کل عوامل تولید،ظرفیت

تعداد نمایش: 622
چکیده

عنوان مقاله: نقش قرقبانان (محافظین) افتخاری در ترویج منابع طبیعی (مطالعه حدودی استان فارس)

حوزه (های) تخصصی: سیاست گذاری بوم شناسی

تعداد نمایش: 564
چکیده

عنوان مقاله: آموزش و ترویج: تخصصی شدن ترویج کشاورزی: چارچوب مفهومی، چالشها و راهبردها

حوزه (های) تخصصی: آموزش روستایی مدل های برنامه ریزی،سیاست ها

تعداد نمایش: 525
چکیده

عنوان مقاله: سازمانهای غیر دولتی در ایران

حوزه (های) تخصصی: سازمان غیر دولتی جامعه شناسی سازمان

تعداد نمایش: 643
چکیده

عنوان مقاله: بررسی اثربخشی طرحهای مشترک تحقیقی ترویجی از دیدگاه مروجان و محققان استان لرستان و کرمانشاه

حوزه (های) تخصصی: تغییر تکنولوژیکی، انتخاب،نتایج،فرآیندها،اشاعه تحلیل پروژه

تعداد نمایش: 429
چکیده

عنوان مقاله: بررسی نگرشی زنان روستایی نسبت به فعالیت های کشاورزی، دامداری، صنایع دستی محیط روستا و برنامه های آموزشی

حوزه (های) تخصصی: جامعه شناسی توسعه جامعه شناسی روستایی و عشایر زنان

تعداد نمایش: 419
چکیده

عنوان مقاله: ترویج و مدیریت توسعه تکنولوژی

حوزه (های) تخصصی: سیستم های تحقیق و توسعه تکنولوژی تغییر تکنولوژیکی، انتخاب،نتایج،فرآیندها،اشاعه

تعداد نمایش: 535
چکیده

عنوان مقاله: تحلیل تطبیقی ترویج و توسعه از دیدگاه نظریه مبادله: پردازش نظریه ای برای فقرزدایی اطلاعاتی

حوزه (های) تخصصی: نظریه های توسعه جامعه شناسی توسعه

تعداد نمایش: 589
چکیده

عنوان مقاله: تحقیقی پیرامون شاخص های مشارکت مردمی در مدیریت منابع طبیعی

حوزه (های) تخصصی: منابع انسانی،توسعه انسانی،توزیع درآمد،مهاجرت جامعه شناسی توسعه

تعداد نمایش: 736
چکیده

عنوان مقاله: تبیین نقش تحقیق و توسعه کارآفرینانه مبتنی بر ترجمان دانش در موفقیت انتقال فناوری کشاورزی

حوزه (های) تخصصی: طراحی و تدوین کسب و کار مدلهای انتقال تکنولوژی

تعداد نمایش: 785
چکیده

عنوان مقاله: تحلیل رگرسیونی نقش فناوریهای ارتباطی و اطلاعاتی در توسعهی کارآفرینی سازمانی (مطالعه موردی: سازمان ترویج کشاورزی ایران)

حوزه (های) تخصصی: مدیریت کارآفرینی مدیریت فناوری اطلاعات

تعداد نمایش: 445
چکیده

عنوان مقاله: نقش پدیده های زمین شناسی در توسعه اکوتریسم

حوزه (های) تخصصی: ژئومورفولوژی

تعداد نمایش: 1089
چکیده

عنوان مقاله: نگرشی به بهره‌وری و اقتصاد ترویج کشاورزی و منابع طبیعی

حوزه (های) تخصصی: تحلیل های خرد توسعه

تعداد نمایش: 553
چکیده

عنوان مقاله: نقش عوامل سازمانی و مدیریتی در توسعه کارآفرینی در سازمان ترویج کشاورزی کشور

حوزه (های) تخصصی: جغرافیای کشاورزی و کاربری اراضی برنامه ریزی و توسعه ناحیه ای

تعداد نمایش: 606
چکیده

عنوان مقاله: بررسی نقش عوامل مشوق و بازدارنده در جلب هیات علمی کشاورزی و منابع طبیعی برای تحقیق کردن

حوزه (های) تخصصی: مدیریت منابع انسانی

تعداد نمایش: 540
چکیده

عنوان مقاله: تحلیل مسیر اثرات مولفه های فناوری ارتباطی و اطلاعاتی در توسعه کارآفرینی سازمانی در سازمان ترویج کشاورزی ایران

حوزه (های) تخصصی: موسسات تحقیقاتی جغرافیای کشاورزی و کاربری اراضی برنامه ریزی و توسعه ناحیه ای

تعداد نمایش: 859
چکیده

عنوان مقاله: نقش عوامل سازمانی و مدیریتی در توسعه کارآفرینی در سازمان ترویج کشاورزی کشور

حوزه (های) تخصصی: موسسات تحقیقاتی جغرافیای کشاورزی و کاربری اراضی برنامه ریزی و توسعه ناحیه ای

تعداد نمایش: 1267
چکیده

عنوان مقاله: بررسی عوامل سازمانی موثر بر توسعه کارآفرینی سازمانی در سازمان ترویج کشاورزی

حوزه (های) تخصصی: موسسات تحقیقاتی جغرافیای کشاورزی و کاربری اراضی برنامه ریزی و توسعه ناحیه ای

تعداد نمایش: 2872
چکیده

عنوان مقاله: عوامل موثر بر موفقیت تعاونی های جنگل نشینان غرب استان مازندران از دیدگاه اعضا

حوزه (های) تخصصی: مدیریت دولتی

تعداد نمایش: 749
چکیده