سعید عابدین درکوش

حوزه (های) آثار:
اقتصاد
مدیریت

عنوان مقاله: مکانیابی شعب بانک های خصوصی در سطح مناطق بیست و دوگانه شهرداری تهران (مطالعه موردی، بانک پارسیان)

حوزه (های) تخصصی: اقتصاد منطقه ای، شهری، روستایی

تعداد نمایش: 438
چکیده

عنوان مقاله: بررسی و برآورد اندازه بهینه شهرهای ایران به روش تابع مازاد

حوزه (های) تخصصی: اقتصاد منطقه ای، شهری، روستایی

تعداد نمایش: 409
چکیده

عنوان مقاله: مدیریت مالی شهر

حوزه (های) تخصصی: اقتصاد شهری

تعداد نمایش: 572
چکیده

عنوان مقاله: تعادل، بهره وری و بهینه یابی

حوزه (های) تخصصی: برنامه ریزی شهری

تعداد نمایش: 480
چکیده