سولماز حسینیون

حوزه (های) آثار:
مدیریت

عنوان مقاله: رود و دره های شهری، سرمایه هایی روان با مسیل های تخلیه آب

حوزه (های) تخصصی: جغرافیای آبها آب و هواشناسی

تعداد نمایش: 318
چکیده

عنوان مقاله: ایجاد حس امنیت در فضاهای شهری

حوزه (های) تخصصی: مدیریت شهری

تعداد نمایش: 601
چکیده

عنوان مقاله: شهر فشرده ، شهر فردا


تعداد نمایش: 608
چکیده