هوشنگ تقی زاده

حوزه (های) آثار:
اقتصاد
روانشناسی
مدیریت

عنوان مقاله: ارزیابی اثربخشی مدیریت ارتباط با مشتریان بر اساس سیستم استنتاج فازی(مطالعه موردی)

حوزه (های) تخصصی: روابط فرد و سازمان

تعداد نمایش: 20
چکیده

عنوان مقاله: بررسی ویژگی های کارآفرینی بین دانشجویان دانشکده های فنی و مهندسی دانشگاه های ارومیه

حوزه (های) تخصصی: مکاتب کارآفرینی

تعداد نمایش: 16
چکیده

عنوان مقاله: آسیب شناسی فرایند کارآفرینی در برنامه درسی رشته های تحصیلی دانشگاهی (مطالعه موردی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب)

حوزه (های) تخصصی: مدیریت کسب و کارهای کوچک طراحی و تدوین کسب و کار

تعداد نمایش: 18
چکیده

عنوان مقاله: اولویت بندی عوامل موثر بر عملکرد شرکت های تولیدی با استفاده از روش حذف و جابجایی گزینه ها (مطالعه موردی)

حوزه (های) تخصصی: مدیریت منابع انسانی مدیریت تولید

تعداد نمایش: 18
چکیده

عنوان مقاله: بررسی عوامل موثر بر تاخیر در اجرای پروژه های عمرانی شهرداری (مطالعه موردی)

حوزه (های) تخصصی: مسایل جاری کلان شهرها برنامه ریزی شهری

تعداد نمایش: 17
چکیده

عنوان مقاله: شناسایی وظایف و ماموریت های دانشگاه کارآفرین

حوزه (های) تخصصی: روانشناسی سازمانی و صنعتی

تعداد نمایش: 21
چکیده

عنوان مقاله: بررسی روابط درونی مؤلفه های توانمندسازی کارکنان با توسعۀ الگوی ساختاری- مقایسه ای

حوزه (های) تخصصی: رفتار سازمانی

تعداد نمایش: 34
چکیده

عنوان مقاله: بررسی رفتارهای فرا نقشی مبتنی بر آموزه های اسلامی با رویکرد سیستمی

حوزه (های) تخصصی: مدیریت اسلامی رفتار سازمانی

تعداد نمایش: 106
چکیده

عنوان مقاله: خصوصی سازی در شرکت سهامی مخابرات آذربایجان شرقی و نقش آن در کاهش هزینه ها

حوزه (های) تخصصی: مقایسه بنگاه های خصوصی و عمومی،خصوصی سازی

تعداد نمایش: 285
چکیده

عنوان مقاله: ارزیابی تأثیر ابعاد ساختاری سازمان بر گرایش به کارآفرینی (مطالعه موردی)

حوزه (های) تخصصی: مدیریت صنعتی

تعداد نمایش: 311
چکیده

عنوان مقاله: ارزیابی میزان یادگیرنده بودن سازمان با استفاده از سیستم خبره فازی

حوزه (های) تخصصی: سیستمهای خبره

تعداد نمایش: 668
چکیده

عنوان مقاله: تاثیر اخلاق کسب و کار بر مسوولیت اجتماعی بنگاه

حوزه (های) تخصصی: ارتباطات سازمانی

تعداد نمایش: 885
چکیده

عنوان مقاله: بررسی دلایل عدم بکارگیری آنالیز ارزش و تفکرناب (مطالعه موردی)

حوزه (های) تخصصی: کلیات

تعداد نمایش: 436
چکیده

عنوان مقاله: بررسی تأثیر ترکیب سهامداران بر محتوای اطلاعاتی سود حسابداری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

حوزه (های) تخصصی: حسابداری مدیریت و حسابداری صنعتی سود

تعداد نمایش: 628
چکیده

عنوان مقاله: بررسی سطح یادگیرنده بودن ، بالندگی سازمانی و رابطه بین آنها در آموزش و پرورش ناحیه سه شهرستان تبریز

حوزه (های) تخصصی: روانشناسی سازمانی و صنعتی

تعداد نمایش: 447
چکیده

عنوان مقاله: 10 روش تبدیل تعارض‎ها به فرصت‎ها

حوزه (های) تخصصی: رفتار سازمانی

تعداد نمایش: 328
چکیده

عنوان مقاله: 7M موثر بر ارتقای عملکرد سیستم‎های تولیدی

حوزه (های) تخصصی: مدیریت تولید

تعداد نمایش: 365
چکیده

عنوان مقاله: مطالعه نقش اندازه ابتدایی در طول عمر شرکتهای تولیی کوچک و متوسط

حوزه (های) تخصصی: مدیریت کسب و کارهای کوچک

تعداد نمایش: 404
چکیده

عنوان مقاله: سنجش میزان کارآفرینی سازمانی - مطالعه موردی

حوزه (های) تخصصی: مدیریت کارآفرینی

تعداد نمایش: 624
چکیده

عنوان مقاله: JIT بررسی میزان انطباق شرکتهای سازند قطعات خودرو تبریز با اهرمهای سیستم تولیدی

حوزه (های) تخصصی: سیستم های خرید ؛ انبارداری و توزیع

تعداد نمایش: 478
چکیده

عنوان مقاله: بررسی ویژگیهای سازمانهای یادگیرنده در یک سیستم تولیدی (مطالعه موردی)

حوزه (های) تخصصی: مدیریت صنعتی

تعداد نمایش: 409
چکیده