بهزاد سلمانی

دکتری

حوزه (های) آثار:
اقتصاد
مدیریت
حقوق
علوم اجتماعی
روانشناسی

سازمان/شرکت: تبریز

نام بخش: اقتصاد

عنوان شغلی: استادیار

عنوان مقاله: بررسی عوامل اقتصادی موثر بر نفوذ اینترنت در ایران با استفاده از رگرسیون فازی

حوزه (های) تخصصی: تغییر تکنولوژیکی، انتخاب،نتایج،فرآیندها،اشاعه

تعداد نمایش: 24
چکیده

عنوان مقاله: نقش بدهی عمومی و رویکرد سیاستی دولت بر توسعه مالی در ایران

حوزه (های) تخصصی: قروض،مدیریت قروض

تعداد نمایش: 52
چکیده

عنوان مقاله: مقایسه مدل تصحیح خطا و رگرسیون فازی برای پیش بینی تولید ناخالص ملی در ایران

حوزه (های) تخصصی: حساب های درآمد ملی و آمارهای کلان اقتصادی

تعداد نمایش: 41
چکیده

عنوان مقاله: اثر ثروت یا اثر قیمت- اعتبار؟ (مطالعه ی موردی ایران)

حوزه (های) تخصصی: بازاریابی و مدیریت بازار

تعداد نمایش: 92
چکیده

عنوان مقاله: بررسی تأثیر پس انداز بر سرمایه گذاری در کشورهای منتخب درحال توسعه و توسعه یافته

حوزه (های) تخصصی: مصرف،پس انداز،ثروت سرمایه،سرمایه گذاری،ظرفیت

تعداد نمایش: 103
چکیده

عنوان مقاله: تاثیر نابرابری جنسیتی در آموزش بر رشد اقتصادی ایران

حوزه (های) تخصصی: آسیب شناسی مسایل زنان جامعه شناسی اقتصادی جامعه شناسی جنسیت

تعداد نمایش: 193
چکیده

عنوان مقاله: امکان سنجی تشکیل منطقۀ بهینۀ پولی بین کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی (اکو): رهیافت بیزین فضا- حالت

حوزه (های) تخصصی: صورت های پولی همگرایی اقتصادی

تعداد نمایش: 133
چکیده

عنوان مقاله: امکان سنجی تشکیل منطقه بهینه پولی در کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی اکو: رهیافت VAR ساختاری

حوزه (های) تخصصی: صورت های پولی همگرایی اقتصادی

تعداد نمایش: 80
چکیده

عنوان مقاله: بررسی تأثیر عوامل اقتصادی بر نفوذ اینترنت در کشورهای درحال توسعه

حوزه (های) تخصصی: تغییر تکنولوژیکی، انتخاب،نتایج،فرآیندها،اشاعه

تعداد نمایش: 153
چکیده

عنوان مقاله: بررسی اثر القایی تعداد پزشکان و تخت های بیمارستانی بر مخارج سلامت در ایران

حوزه (های) تخصصی: تحلیل بازار مراقبت های درمانی مخارج دولت و آموزش

تعداد نمایش: 170
چکیده

عنوان مقاله: بررسی تأثیر هدف گذاری تورم بر نرخ تورم در کشورهای غیرصنعتی

حوزه (های) تخصصی: سطح عمومی قیمت ها،تورم

تعداد نمایش: 207
چکیده

عنوان مقاله: تأثیر سلامت بر درآمد سرانه، مطالعه موردی: کشورهای با سطح درآمد متوسط

حوزه (های) تخصصی: سیاستگذاری،قانون گذاری،سلامت عمومی

تعداد نمایش: 154
چکیده

عنوان مقاله: بررسی اثر شوک های تروریسم بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای منطقه منا

حوزه (های) تخصصی: سرمایه گذاری بین المللی،تحرک بلندمدت سرمایه

تعداد نمایش: 172
چکیده

عنوان مقاله: بررسی نقش صفات شخصیتی (وظیفه شناسی، سازگاری و هیجان خواهی) در رفتارهای پرخطر

حوزه (های) تخصصی: روانشناسی سلامت

تعداد نمایش: 467
چکیده

عنوان مقاله: اهمیت رشد اقتصادی شرکای تجاری بر رشد اقتصادی : مورد کشورهای عضو اوپک

حوزه (های) تخصصی: همگرایی اقتصادی

تعداد نمایش: 280
چکیده

عنوان مقاله: تأثیر نابرابری درآمد بر مصرف بخش خصوصی (مطالعه موردی کشورهای منطقه منا )

حوزه (های) تخصصی: مصرف،پس انداز،ثروت

تعداد نمایش: 330
چکیده

عنوان مقاله: بررسی اثر میزان باز بودن تجاری بر اندازه دولت: مورد کشورهای در حال توسعه

حوزه (های) تخصصی: ساختار،گستره و عملکرد دولت اقتصاد کلان باز

تعداد نمایش: 372
چکیده

عنوان مقاله: تأثیر هدفگذاری تورم بر نرخ رشد اقتصادی درکشورهای غیرصنعتی

حوزه (های) تخصصی: سطح عمومی قیمت ها،تورم

تعداد نمایش: 350
چکیده

عنوان مقاله: بررسی همگرایی نوع بتا بین ایران و کشورهای منتخب اسلامی

حوزه (های) تخصصی: اقتصاد

تعداد نمایش: 314
چکیده

عنوان مقاله: توسعه مالی و رشد اقتصادی: مورد کشورهای در حال توسعه

حوزه (های) تخصصی: بازارهای مالی،پس انداز،سرمایه گذاری،حاکمیت و مالیه شرکتی

تعداد نمایش: 651
چکیده

عنوان مقاله: بررسی اثر مخارج بهداشتی دولت بر رشد اقتصادی ایران

حوزه (های) تخصصی: مخارج دولت و درمان

تعداد نمایش: 1424
چکیده

عنوان پایان نامه: اثرات نامتقارن نوسانات نرخ ارز بر تولید حقیقی و قیمت در ایران

حوزه (های) تخصصی: بازار ارز

تعداد نمایش: 2030
چکیده

عنوان مقاله: تاثیر رشد اقتصادی شرکای تجاری بر رشد اقتصادی ایران

حوزه (های) تخصصی: کلیات

تعداد نمایش: 429
چکیده

عنوان مقاله: رشد اقتصادی در کشورهای دارای منابع طبیعی: مورد کشورهای صادر کننده نفت

حوزه (های) تخصصی: کلیات

تعداد نمایش: 502
چکیده

عنوان مقاله: سیاست تجاری و رشد اقتصادی: مورد کشورهای صادر کننده نفت

حوزه (های) تخصصی: کلیات

تعداد نمایش: 483
چکیده