مجلاتپژوهش ادبیات معاصر جهان(پژوهش زبان های خارجی)


در ابتدا نام این نشریه دانشکده زبان های خارجی بود اما بعد به پژوهش زبان های خارجی تغییر یافت، هم اکنون این نشریه به نام پژوهش ادبیات معاصر جهان منتشر می شود.


درجه علمی: علمی - پژوهشی

دوره انتشار: دوفصلنامه

صاحب امتیاز: دانشگاه تهران

مدیر مسئول: مریم حق روستا

سردبیر: ایلمیرا دادور

مدیر داخلی: زهرا محمدی

هیئت تحریریه: حسن فروغی، ژاله کهنمویی پور، شهناز شاهین، مرضیه یحیی پور، علی بهداد، جهانگیر حبیب اله ویچ دری، کریستین راگه، کریستف بالایی، پیتر هیوم، فرانکو پرلی، نسرین دخت خطاط، محمود مدبری، الله شکر اسداللهی تجرق

تلفن:61119063(021)    

وب سایت: https://jor.ut.ac.ir

پست الکترونیک: pajuhesh@ut.ac.ir


آرشیو نشریه: