مجلاتفرهنگی - تربیتی زنان و خانواده


 


درجه علمی: علمی - پژوهشی

دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: مرکز مطالعات زنان و خانواده دانشگاه جامع امام حسین (ع)

مدیر مسئول: دکتر مهرشاد شبابی 

سردبیر: دکتر زهرا درویزه 

مدیر اجرایی: دکتر فریده حمیدی 

هیئت تحریریه: دکتر خدابخش احمدی، سیمین حسینیان، فریده حمیدی، زهرا درویزه، مهرشادشبابی، رحمت الله صدیق سروستانی، علی فتحی آشتیانی، سیدمحمد میرسندسی، سیدمحمد کاظم واعظ موسوی 

نشانی: تهران، بزرگراه شهید بابایی، بعد از پل لشکرک، دانشگاه جامع امام حسین (ع)، دانشکده و پژوهشکده علوم اجتماعی و فرهنگی 

تلفن: 77105644(021)    فکس: 77105628(021)

وب سایت: http://journals.ihu.ac.ir

پست الکترونیک: motaleatzanan@yahoo.com 


آرشیو نشریه: