مجلاتمطالعات اجتماعی روان شناختی زنان (مطالعات زنان سابق)


 


دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: دانشگاه الزهرا(س)، پژوهشکده زنان 

مدیر مسئول: دکتر زهره خسروی 

سردبیر: دکتر خدیجه سفیری 

مدیر اجرایی: فرزانه شکری 

هیئت تحریریه: دکتر زهرا افشاری، دکتر محمدحسین پناهی، دکتر احمد جعفرنژاد، دکتر زهره خسروی، دکتر هما زنجانی‌زاده، دکتر خدیجه سفیری، دکتر فروغ‌الصباح شجاع نوری، دکتر محمدصادق مهدوی، دکتر سیّده‌منوره یزدی

نشانی: تهران میدان ونک- خیابان ونک دانشگاه الزهرا- طبقه ششم ساختمان خوارزمی - دفتر نشریه مطالعات اجتماعی - روان شناختی زنان

تلفکس: 88049809(021)

وب سایت: http://journals.alzahra.ac.ir

پست الکترونیک: jwsps@alzahra.ac.ir


آرشیو نشریه: