مجلاتمطالعات راهبردی زنان


 


درجه علمی: علمی - پژوهشی

دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده

مدیر مسئول: دکتر کبری خزعلی

سردبیر: دکتر طوبی کرمانی

مدیر داخلی: شهربانو پاپی نژاد

هیئت تحریریه: دکتر حمیدرضا آیت اللهی، دکتر رضا داوری اردکانی، دکتر عبدالحسین شیروی خوزانی، دکتر مجید معارف، دکتر محمدصادق مهدوی، دکتر حسین مهرپور محمدآبادی، دکتر محمد حسین پناهی، دکتر شکوه نوابی نژاد، دکتر حسین کلباسی اشتری، دکتر زهرا پیشگامی فرد، دکتر شهلا باقری، دکتر احمد حاجی ده آبادی، دکتر کبری خزعلی، دکتر حسین کچوییان، دکتر مهدیه سادات مستقیمی، دکتر سید حسین هاشمی

نشانی: تهران، خیابان انقلاب اسلامی، خیابان فلسطین شمالی، شماره 309، دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده

تلفن: 5-66468271(021) 

وب سایت: http://mh.farhangoelm.ir

پست الکترونیک: ketabezanan@gmail.com


آرشیو نشریه: