مجلاترفتار حرکتی


 این نشریه مشتق شده از نشریه پژوهش در علوم ورزشی می باشد. این نشریه تا شماره 10 با نام رفتار حرکتی و روانشناسی ورزشی منتشر شده و از شماره 11 با نام رفتار حرکتی به انتشار خود ادامه می دهد. همچنین بخش روان شناسی ورزشی آن در قالب نشریه جدید مطالعات روان شناسی ورزشی منتشر می شود.


درجه علمی: علمی- پژوهشی

دوره انتشار: دوفصلنامه

صاحب امتیاز: پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی رفتار حرکتی و روانشناسی ورزشی

مدیر مسئول: رضا قراخانلو

سردبیر: دکتر مهدی نمازی زاده

مدیر داخلی: راضیه ایرانی

صفحه آراء: زهرا نوری

هیات تحریریه: دکتر محمدتقی اقدسی، دکتر عباس بهرام، دکتر رسول حمایت طلب، دکتر حسن خلجی، دکتر مهدی سهرابی، دکتر معصومه شجاعی، دکتر حسن محمدزاده، دکتر مهدی نمازی زاده، دکتر سید محمدکاظم واعظ موسوی

نشانی: تهران خیابان مطهری خیابان میرعماد کوچه پنجم پلاک 3- کد پستی 1587958711

تلفن:88529122(021)    دورنگار: 88747795(021)

وب سایت: http://mbj.ssrc.ac.ir/

 پست الکترونیک: mbj@ssrc.ac.ir


آرشیو نشریه: