مجلاتفیزیولوژی ورزش و فعالیت بدنی


 


درجه علمی: علمی - پژوهشی

دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: دانشگاه شهید بهشتی 

سردبیر: خسرو ابراهیم 

نشانی: تهران، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دفتر مجله فیزیولوژی ورزش و فعالیت بدنی،

تلفن:29902931(021)     فکس: 22431953(021)

وب سایت: http://pub.sbu.ac.ir

پست الکترونیک: sep@mail.sbu.ac.ir  


آرشیو نشریه: