مجلاتپیشرفت های نوین در علوم رفتاری


 


دوره انتشار: ماهنامه

صاحب امتیاز: حکیم سحاقی 

مدیر مسئول: حکیم سحاقی 

سردبیر: سیروس عالی پور 

مدیر اجرایی: علی محمدی 

هیئت تحریریه: سیروس عالی پور، مهدی حاجیان، علی قاسمی، محبوبه محمدی، مرتضی مصدقی، ابراهیم عمرانی، خانم ظاهری،  علی یاسینی فرید،  ذبیح اله عباس پور

نشانی: شهرستان شادگان، خیابان امام خمینی (ره)، انتهای کوچه مقابل بانک صادرات، دفتر مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری 

تلفن:  53724498 (061)    

وب سایت: www.ijndibs.com 

پست الکترونیک: info@ ijndibs.com 


آرشیو نشریه: