مجلاتتازه های پژوهش در برنامه ریزی درسی


 


درجه علمی: علمی - پژوهشی

دوره انتشار: دوفصلنامه

صاحب امتیاز: دانشگاه بیرجند-دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

مدیر مسئول: دکتر هادی پورشافعی

سردبیر: دکتر محسن آیتی

نشانی: بیرجند، دانشگاه بیرجند، گروه علوم تربیتی، دفتر مجله مطالعات علوم تربیتی. صندوق پستی: بیرجند، 615-97175  

تلفکس: 32202066(056)

پست الکترونیک: jcrc.journal@yahoo.com


آرشیو نشریه: