مجلاتروشها و مدل های روانشناختی (دانشگاه آزاد مرودشت)


 


درجه علمی: علمی - پژوهشی

دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت

مدیر مسئول: دکتر سیامک سامانی 

سردبیر: دکتر امیر هوشنگ مهریار 

مدیر داخلی: دکتر نادره سهرابی

هیئت تحریریه: دکتر حسن احدی، دکتر محمود ساعتچی، دکتر محمد خیر، دکتر شهریار شهیدی، دکتر باقر غباری، دکتر سیامک سامانی، دکتر یوسف کریمی، دکتر ابوالقاسم نوری، دکتر سیمین حسینی، دکتر منیژ شهنی ییلاق، دکتر رضا رجبی، دکتر مهناز مهرابی زاده هنرمند

نشانی: مرودشت، کیلومتر 3 جاده تخت جمشید، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت.

وب سایت: http://jpmm.miau.ac.ir/

پست الکترونیک:jpmm@miau.ac.ir 


آرشیو نشریه: