مجلاتپژوهش های برنامه درسی


 


رتبه علمی: علمی - پژوهشی

دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: دانشگاه شیراز با همکاری انجمن مطالعات برنامه درسی

مدیر مسئول: مصطفی سعادت

سردبیر: دکتر محمد مزیدی

هیات تحریریه: دکتر حسنعلی بختیار نصرآبادی، دکتر محسن خادمی، دکتر پروین صمدی، دکتر محمد عطاران، دکتر محمدعلی گودرزی، دکتر رحمت اله مرزوقی، دکتر محمد مزیدی، دکتر حسن ملکی

نشانی: شیراز، میدان ارم، دانشگاه شیراز، مجتمع دانشگاهی ارم، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دفتر مجله پژوهش های برنامه درسی

تلفن:6460245(0711)

وب سایت:  http://jcr.shirazu.ac.ir

پست الکترونیک:  cu-research@shirazu.ac.ir


آرشیو نشریه: