مجلاتمطالعات آموزش و یادگیری


 


رتبه علمی: علمی - پژوهشی

دوره انتشار: دوفصلنامه

صاحب امتیاز: دانشگاه شیراز

مدیر مسئول: مصطفی سعادت

سردبیر: دکتر بهرام جوکار

هیات تحریریه: دکتر شهلا البرزی، دکتر عبدالرسول جوکار، دکتر بختیار شعبانی ورکی، دکتر باقر غباری بناب، دکتر علی فتحی آشتیانی، دکتر هاشم فردانش، دکتر محمد علی گودرزی، دکتر مرتضی لطیفیان، دکتر محمد مزیدی، دکتر احمدرضا نصر اصفهانی

نشانی: شیراز، میدان ارم، دانشگاه شیراز، مجتمع دانشگاهی ارم، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دفتر مجله مطالعات آموزش و یادگیری، کد پستی: 84759-71946

تلفن: 6460245(0711) 

وب سایت:  http://jsli.shirazu.ac.ir

پست الکترونیک:  learn-inst@shirazu.ac.ir


آرشیو نشریه: