مجلاتتوانبخشی


توانبخشی


درجه علمی: علمی - پژوهشی

دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی  

مدیر مسئول: دکتر ایرج عبداللهی

سردبیر: دکتر محمد علی محسنی

مدیر اجرایی: دکتر مختار عراضپور

هیئت تحریریه: دکتر اسماعیل ابراهیمی، دکتر محمد تقی جغتایی، دکتر غلامرضا جندقی، دکتر سید علی حسینی، دکتر حمید رضا خانکه، دکتر حمید رضا خرم خورشید، دکتر مهدی رهگذر، دکتر مهیار صلواتی، دکتر فرید فدایی، دکتر بیژن فروغ، دکتر مهشید فروغان، دکتر فریدون لایقی، دکتر سید محمد ابراهیم موسوی، دکتر شهرام یزدانی، دکتر محمد کمالی، دکتر شهربانو نخعی

نشانی: تهران، اوین، بلوار دانشجو، خیابان کودکیار، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، دفتر مجله، کد پستی:۱۹۸۵۷۱۳۸۳۴

تلفکس: 22180018(021)

وب سایت: http://rehabilitationj.uswr.ac.ir/

پست الکترونیک: rehabilitationj@gmail.com 


آرشیو نشریه: