مجلاتروانشناسی بالینی


 


درجه علمی: علمی - پژوهشی

دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: دانشگاه سمنان  

مدیر مسئول: دکتر ایمان الله بیگدلی

سردبیر: دکتر ایمان الله بیگدلی

هیات تحریریه: دکتر پرویزآزاد فلاح، دکتر جواد اژه ای، دکتر ایمان الله بیگدلی، دکتر پروین رفیعی نیا، دکتر محمد کریم خداپناهی، دکتر حمید طاهر نشاط دوست‌، دکتر علی فتحی آشتیانی، دکتر علیرضا مرادی، دکتر شاهرخ مکوند حسینی، دکتر مهناز مهرابی زاده هنرمند

نشانی: سمنان، مهدیشهر، دربند، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی سمنان، دفتر مجله روان شناسی بالینی.

تلفکس: (023)33629567

وب سایت:  http://jcp.semnan.ac.ir


آرشیو نشریه: