مجلاتروانشناسی و علوم تربیتی (دانشگاه تهران)


 توقف انتشار


درجه علمی: علمی - پژوهشی
دوره انتشار: فصلنامه
صاحب امتیاز: دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران
مدیر مسئول: دکتر غلامعلی افروز
سردبیر: دکتر غلامعلی افروز
نشانی: تهران، بزرگراه جلال آل احمد، مقابل کوی نصر، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی.

وب سایت: https://jpsyedu.ut.ac.ir


آرشیو نشریه: