مجلاترویکردهای نوین آموزشی (پژوهش های تربیتی و روانشناختی)


این نشریه تا شماره 10 با نام پژوهش های تربیتی و روانشناختی منتشر شده است.


درجه علمی: علمی - پژوهشی

دوره انتشار: دوفصلنامه

صاحب امتیاز: دانشگاه اصفهان - دانشگده علوم تربیتی و روانشناسی

مدیر مسئول: دکتر رضا هویدا

سردبیر: دکتر احمدرضا نصر

مدیر اجرایی: حمیدرضا خسروی

هیئت تحریریه: دکتر سیــمیـن حسینیـــان ، دکترعـلی شــریعتمـداری، دکتـر احـمـــد شعبــانــی، دکتـر حسیـن شکــرکــن ،دکتر محمدرضـا عـابـدی، دکتـر رحمت الله مرزوقـی، دکتــــر حســن ملــکـــی، دکتر حسـیــن مــولـــوی ،دکتر محمود مهرمحمـدی
نشانی: اصفهان، میدان آزادی، خیابان دانشگاه، دانشگاه اصفهان، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دفتر مجله پژوهشهای تربیتی و روانشناختی، کد پستی:8174673441 

تلفن:  7932540 (0311) فکس: 6683107 (0311)

پست الکترونیک: EduJournal@res.ui.ac.ir

 وب سایت: http://uijs.ui.ac.ir/nea/


آرشیو نشریه: