مجلاتآموزش و ارزشیابی(علوم تربیتی)


 


 درجه علمی: علمی - پژوهشی

دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

مدیر مسئول: دکتر علی‌اصغر کوشافر

سردبیر: دکتر سیّدداود حسینی‌نسب

مدیر داخلی: یوسف ستـاری

هیئت تحریریه: دکتر یوسف ادیب، دکتر محمد حسنی، دکتر سیّدداود حسینی‌نسب، تبریزدکتر زینب خانجانی، دکتر اکبر رضایی، دکتر علی‌اصغر کوشافر، دکتر جواد مصرآبادی

نشانی: تبریز، ضلع شرقی اتوبان پاسداران، مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، ساختمان باشگاه پژوهشگران، دفتر مجلات، مجله علوم تربیتی. کد پستی: 5157944533

تلفکس:33322175(041)

پست الکترونیک: Instruction@iaut.ac.ir

 وب سایت: http://journal.iaut.ac.ir


آرشیو نشریه: