مجلاتمطالعات تربیتی و روانشناسی


توقف انتشار

از سال1390 نشریه مطالعات تربیتی و روانشناسی به سه مجله به نام های 1. پژوهش های روان شناسی بالینی و مشاوره 2. پژوهشنامه مبانی تعلیم و تربیت 3. پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی تفکیک شده است.


درجه علمی: علمی - پژوهشی

دوره انتشار: دو فصلنامه

صاحب امتیاز: دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه فردوسی مشهد 

مدیر مسئول: دکتر بختیار شعبانی ورکی 

سردبیر: دکتر بختیار شعبانی ورکی 

مدیر اجرایی: محمد رسول فیاض صابری

هیئت تحریریه: دکتر حمیدرضا آقا محمدیان شعرباف، دکتر خسرو باقری، دکتر داوود حسینی نسب، دکتر محمد رضا داورپناه، دکتر علی ذکاوتی قراگزلو، دکتر محمود سعیدی رضوانی، دکتر بختیار شعبانی ورکی، دکتر رحمت الله فتاحی، دکتر هاشم فردانش، دکتر محمود طباطبایی، دکتر نعمت الله موسی پور، دکتر جعفر مهراد، دکتر بهروز مهرام، دکتر بهمن نجاریان 

نشانی: مشهد، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی


آرشیو نشریه: