مجلاتدانشور رفتار


 توقف انتشار

نشریه دانشور رفتار در سال 1388 به مجله روانشناسی بالینی و شخصیت تغییر نام داده و از سال 1391 به دو مجله به نام های 1. راهبردهای بازرگانی 2. پژوهش های آموزش و یادگیری تفکیک شده است.


درجه علمی: علمی - پژوهشی
دوره انتشار: دوماهنامه
صاحب امتیاز: دانشگاه شاهد
مدیر مسئول: دکتر رسول روشن چسلی
سردبیر: دکتر محمد علی اصغر مقدم
مدیر داخلی: دکتر لیلا حیدری نسب
هیئت تحریریه: دکتر محمدعلی اصغری مقدم، دکتر غلامعلی افروز، دکتر باقر ثنایی ذاکر، دکتر محمود دژکام، دکتر علی دلاور، دکتر رسول روشن چسلی، دکتر محمد زاهدی اصل، دکتر محمد رضا شعیری، دکتر علی فتحی آشتیانی، دکتر حسن شکرکن، دکتر سقراط فقیه زاده، دکتر احمد علی نور بالا
نشانی: تهران، ابتدای آزادراه تهران قم، روبه روی حرم مطهر حضرت امام خمینی (ره)، دانشگاه شاهد، دانشکده علوم انسانی. صندوق پستی: تهران، 159-18151

آرشیو نشریه: