مجلاتاندیشه های تازه در علوم تربیتی


 


درجه علمی: علمی - پژوهشی(دانشگاه آزاد)

دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن 

مدیر مسئول: دکتر فتاح ناظم 

سردبیر: دکتر سیف الله بهاری 

مدیر داخلی: طاهره حسومی 

هیئت تحریریه: دکتر حسن احدی، دکتر سیف الله بهاری، دکتر محمد رضا بهرنگی، دکتر علی دلاور، دکتر عبدالله شفیع آبادی، دکتر قاسم قاضی، دکتر صمد کریم زاده، دکتر فتاح ناظم 

نشانی: رودهن، مجتمع دانشگاهی، دانشگاه آزاد اسلامی، ساختمان اداری، دفتر فصلنامه. صندوق پستی:  رودهن، 189.

تلفکس: 76509818(021)

پست الکترونیک: modernthoughts@gmail.com


آرشیو نشریه: