مجلاتپژوهش های فلسفی (دانشگاه تبریز)


 


درجه علمی: علمی - پژوهشی

دوره انتشار: دوفصلنامه

صاحب امتیاز: دانشگاه تبریز

مدیر مسئول: معاونت پژوهشی دانشگاه

سردبیر: دکتر سید یحیی یثربی

مدیر داخلی: محمد محمودی اصل

هیئت تحریریه: دکتر احمد احمدی، دکتر منصور ایمانپور، دکتر ریچارد پالمر، دکتر عبدالرزاق حسامیفر، دکتر مرتضی حاج حسینی، دکتر رابرت داستال، دکتر منوچهر صانعی دره بیدی، دکتر حسن فتحی، دکتر محمود نوالی، دکتر یوسف نوظهور، دکتر مارک وان دن بوسه

نشانی: تبریز، دانشگاه تبریز، دانشکدة ادبیات و زبانهای خارجی، دفتر نشریۀ دانشکدة ادبیات و علوم انسانی

تلفکس:  3392131(0411)

وب سایت:  http://falsafi-journal.tabrizu.ac.ir

پست الکترونیک: nashrieh-adabiat@tabrizu.ac.ir


آرشیو نشریه: