مجلاتپژوهش های فلسفی-کلامی


 


درجه علمی: علمی - پژوهشی

دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: دانشگاه قم

مدیر مسئول: دکتر محمد ذبیحی

سردبیر: دکتر احمد بهشتی

مدیر داخلی: محمدرضا شجاعی

هیئت تحریریه: دکتر غلا محسین ابراهیمی دینانی، دکتر احمد بهشتی، دکتر محسن جوادی، دکتر محمد ذبیحی، دکتر جعفر شانظری، آیت الله صادق لاریجانی، دکتر سید مصطفی محقق داماد

نشانی: قم: بلوار الغدیر، دانشگاه قم: کتاب خانه مرکزی، دفتر فصل نامه فلسفی - کلامی

تلفن: 32103360(025)

وب سایت:  http://www.qom.ac.ir

پست الکترونیک: Falsafikalami@Qom.ac.ir


آرشیو نشریه: