مجلاتپژوهشنامه فلسفه دین (نامه حکمت سابق)


 


دوره انتشار: دوفصلنامه

صاحب امتیاز: دانشگاه امام صادق (ع)

مدیر مسئول: حسینعلی سعدی

سردبیر: رضا اکبری

مدیر اجرایی: امیرحسین محمدپور

هیئت تحریریه: غلامحسین ابراهیمی دینانی، رضا اکبری، احمد پاکتچی، محسن جوادی، محسن جهانگیری، نجفقلی حبیبی، آیت الله سید حسن سعادت مصطفوی، محمد سعیدی مهر، بیوک علیزاده، احد فرامرز قراملکی، محمد کاظم فرقانی، رضا محمد زاده، ضیاء موحد، عبدالله نصری، حسین هوشنگی

وب سایت:  http://nameh-i-hikmat.journals.isu.ac.ir/


آرشیو نشریه: