مجلاتمنطق پژوهی


 


درجه علمی: علمی - پژوهشی

دوره انتشار: دوفصلنامه

صاحب امتیاز: پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگی

مدیر مسئول: غلامحسن حیدری

سردبیر: سیدمحمد علی حجتی

مدیر اجرایی: زهرا صادقی

هیئت تحریریه: حمید رضا آیت اللهی، محمد‌علی اژه‌ای، رضا اکبری، سید محمد‌علی حجتی، غلامحسین خدری، غلامرضا ذکیانی، احمد فرامرز قراملکی، حسین کلباسی اشتری، رضا محمد‌زاده، فرشته نباتی، لطف‌الله نبوی، علی اکبر احمدی افرمجانی

نشانی: تهران، بزرگراه کردستان، خیابان 64، جنب مجتمع آ اس پ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، کدپستی: 1437774681، صندوق پستی 6419

وب سایت:  http://logicalstudy.ihcs.ac.ir/

پست الکترونیک: majale1392@hotmail.com


آرشیو نشریه: