مجلاتجستارهای فلسفه دین


 


درجه علمی: علمی - پژوهشی

دوره انتشار: دوفصلنامه

صاحب امتیاز: انجمن فلسفه دین ایران

سردبیر: حمیدرضا آیت‌اللهی

مدیر اجرایی: سید مختار مومنی

وب سایت:  http://journal.philor.org/

 

 

 


آرشیو نشریه: