مجلاتاسفار


 


دوره انتشار: دوفصلنامه

صاحب امتیاز: قدرت الله قربانی

مدیر مسئول: قدرت الله قربانی

سردبیر: قدرت الله قربانی

هیئت تحریریه: عبدالرضا مظاهری، امیر شیرزاد، سید ابوالفضل رضوی، محمد جواد رضایی ره، مهدی عباس زاده، محمد رعایت جهرمی، رسول رسولی پور، قدرت الله قربانی

نشانی: تهران، تهرانسر، بلوار لاله، خ طهماسبی، ک19  ، پ32 ، واحد 6

تلفن:44537786(021)  

پست الکترونیک: qorbani48@gmail.com ؛ asfar1394@gmail.com


آرشیو نشریه: