مجلاتارغنون


 توقف انتشار 


دوره انتشار: فصلنامه 

مدیر مسئول: احمد مسجد جامعی 

مدیر داخلی: حمید محرمیان معلم 

شورای نویسندگان: یوسف اباذری، حسین پاینده، مراد فرهاد پور، علی مرتضویان     


 آرشیو نشریه: