مجلاتپژوهشنامه روابط بین الملل


 


درجه علمی: علمی - پژوهشی

دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزى 

مدیر مسئول: محمدعلی خسروی

سردبیر: حبیب ­الله ابوالحسن شیرازی

مدیر داخلی: علی اکبر امینی

هیئت تحریریه: سید حسین سیف زاده، داوود آقایی، احمد نقیب زاده، عباسعلی رهبر، محمدعلی خسروی، حبیب الله ابوالحسن شیرازی، علی اکبر امینی

نشانی: تهران ، شهرک غرب، خیابان مهستان 

وب سایت: http://prb.iauctb.ac.ir

پست الکترونیک: prb@iauctb.ac.ir


آرشیو نشریه: