مجلاتپژوهش ملل


 


دوره انتشار: ماهنامه

صاحب امتیاز: سحر کریمی

مدیرمسئول: سحر کریمی

سردبیر: اژدر پیری سارمانلو

مدیر داخلی: نسیم کریمی

سردبیر: دکتر حمیدرضا جمالی، دکتر مسعود همت، دکتر مرتضی اباذری، دکتر فرشاد پی‌سوره، دکتر محمدهادی فاضلی، محمد مهاجرانی، دکتر فاطمه طالب‌ زاده

 

نشانی: البرز، کرج، چهارصد دستگاه، جنب مرکز سلامت راست روش، نبش خیابان شهید محمد فاتح، پلاک 262، واحد همکف، دفتر ماهنامه پژوهشِ ملل

تلفن: 32720985(026)     

وب سایت: http://www.rnmagz.ir


آرشیو نشریه: