مجلاتتاریخ روابط خارجی


 


درجه علمی: علمی ترویجی

دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: وزرات امور خارجه جمهوری اسلامی ایران 

مدیر مسئول: هادی سلیمان پور  

سردبیر: محمد علی کاظم بیکی  

مدیر داخلی: زینب احیائی 

هیئت تحریریه: داود آقائی، منصوره اتحادیه، محسن خلیلی، محمدباقر خرمشاد، محسن رحمتی، محمدکاظم سجادپور، عباس قدیمی قیداری، محمد علی کاظم بیکی، الهامه مفتاح، رضا نظرآهاری، احمد نقیب زاده، شهرام یوسفی فر 

نشانی: تهران، خیابان شهید باهنر، خیابان شهید آقایی، مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت امور خارجه، اداره اسناد و تاریخ دیپلماسی 

تلفن:   1-22802660(021) فکس:22805322(021)

وب سایت: http://www.cire.ir

پست الکترونیک: hfr@cire.ir 


آرشیو نشریه: