مجلاتره آورد سیاسی


 


دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: معاونت پژوهشی دانشکده معارف اسلامی و علوم سیاسی 

مدیر مسئول: رضا فیضی 

سردبیر: داریوش درویشی 

مدیر اجرایی: محمد باقر باباهادی 

هیئت تحریریه: محمدرضا آرام، داریوش درویشی، علی دلخون قراملکی، اسحاق سلطانی، سجاد طالبی، محمد مسرور، سید مهدی موسوی نیا، مسعود ندافان 

نشانی: تهران، بزرگراه شهید چمران، پل مدیریت، دانشگاه امام صادق (ع)، دانشکده معارف اسلامی و علوم سیاسی، دفتر انجمن علمی، امور فصلنامه ره آورد سیاسی 

تلفن: 5-88094001(داخلی 353)  

پست الکترونیک: rahavard@isu.ac.ir 


آرشیو نشریه: