مجلاتمطالعات منطقه ای


 


دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: مرکز پژوهش های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه 

مدیر مسئول: محمود سریع القلم 

سردبیر: قدیر نصری 

مدیر اجرایی: علی رستمی 

رییس هیئت تحریریه: قدیر نصری 

نشانی: تهران، بلوار کشاورز، خیابان شهید بهرام نادری، شماره 8 

تلفن:  88972187(021)  فکس: 88972183(021)

وب سایت: http://fa.cmess.ir

پست الکترونیک: info@merc.ir 


آرشیو نشریه: