مجلاتمطالعات خاورمیانه


 


درجه علمی: علمی - ترویجی

دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: مرکز پژوهشهای علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه  

مدیر مسئول: محمود سریع القلم 

سردبیر: محمود سریع القلم 

مدیر اجرایی: علی رستمی 

هیئت تحریریه: حمید احمدی، کیهان برزگر، اصغر افتخاری ، حسین پور احمدی، امیر محمد حاجی یوسفی، رضا سیمبر، علی اکبر علیخانی، ارسلان قربانی شیخ نشین، ابراهیم متقی، سید عبدالامیر نبوی 

نشانی: تهران، بلوار کشاورز، خیابان شهید نادری( سهیل)، پلاک 8 

تلفن:9-88972187(021) فکس: 88969565(021)

وب سایت: http://fa.cmess.ir

پست الکترونیک: info@merc.ir 


آرشیو نشریه: