مجلاتمطالعات آسیای مرکزی و قفقاز


 


درجه علمی: علمی - پژوهشی

دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه

مدیر مسئول: محمد باقر خرمشاد 

سردبیر: سهراب شهابی

مدیر اجرایی: ستاره ملک آسا 

نشانی: تهران، خیابان شهید باهنر، خیابان شهید آقایی، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی  

تلفن:  22802656،22802641    فکس:22802649(021)

وب سایت: http://ca.ipisjournals.ir

پست الکترونیک: cominfo@ipis.ir 


آرشیو نشریه: