مجلاتبازتاب اندیشه


توقف انتشار


دوره انتشار: ماهنامه 

صاحب امتیاز: مرکز پژوهش های اسلامی صدا و سیما  

مدیرمسئول: هادی صادقی 

سردبیر: سید محمدعلی داعی نژاد 


آرشیو نشریه: