مجلاتکتابداری و اطلاع رسانی


 


درجه علمی: علمی - پژوهشی

دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: آستان قدس رضوی

مدیر مسئول: دکتر سید علی اردلان جوان

سردبیر: دکتر محمد حسین دیانی

مدیر اجرایی: سیده طوبی پیراهش

هیئت تحریریه: دکتر سید علی اردلان جوان، دکتر زاهد بیگدلی، دکتر مهری پریرخ، دکتر محمد حسین دیانی، دکتر رحمت الله فتاحی، دکتر عبدالحسین فرج پهلو، دکتر مرتضی کوکبی

نشانی: مشهد، حرم مطهر، سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی

تلفکس: 32219553-32235331(051)

وب سایت:  http://www.aqlibrary.ir

پست الکترونیک: faslnameh@aqlibrary.org


آرشیو نشریه: