مجلاتدانش شناسی


 


درجه علمی: علمی - پژوهشی

دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

مدیر مسئول: دکتر موسی مجیدی

سردبیر: دکتر زهرا اباذری

مدیر داخلی: دکتر زهره میر حسینی

هیئت تحریریه: دکتر فهیمه باب الحوائجی، دکتر نجلا حریری، دکتر محمد حسن زاده، دکتر احمد شعبانی، دکتر جعفر مهراد، دکتر زهره میرحسینی، دکتر نرگس نشاط

نشانی: اتوبان بابایی، به طرف شرق، خروجی حکیمیه، خ. شهید صدوقی، خیابان چمن آرا، دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تهران شمال، دانشکده مدیریت و علوم انسانی، دفتر فصلنامه دانش شناسی

تلفن: 77009821(021) داخلی 224

وب سایت:  http://ep.jntb.ir

پست الکترونیک:  danesh_shenasi@iau-tnb.ac.ir


آرشیو نشریه: